เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ